CELOSKLEN?NÉ, BEZRÁMOVÉ DVE?E A ST?NY DO VÝ?KY 3500MM

Posuvné dve?e po st?n? jsou stále oblíbeným typem dve?í v interiérech dom?, byt? i komer?ních prostor. Máme mnoho mo?ností volby z r?zných systém? a typ? kolejnic, jejich instalace je mo?ná jak na st?nu, do stropu tak zapu?t?nou do podhledu. P?edností t?chto dve?í je p?íznivá cena, snadná ovladatelnost a roky prov??ená funk?nost a minimální nutnost údr?by. Volit lze z d?ev?ných plných nebo ?ást??n? prosklených typ? k?ídel, nebo celosklen?ných variant.

Praktické, designové a nad?asové ?e?ení

Neomezená ?í?ka sestavy, vý?ka do 3500mm

Oto?né, posuvné nebo kyvné ?e?ení k?ídla

Mo?nost kombinace s pivotovými dve?mi AXON a st?nami DIGERO

?iroká ?kála design? klik a madel

modelová ?ada bezfalcových a reverzních dve?í

Bezpe?nostní, kalené sklo síly 8,10 a 12 mm dle rozm?r?

Mo?nost výb?ru ?irého skla, satinata nebo r?zných vzor? a digitálních tisk?

kování a panty renomovaných výrobc?

P?ÍSLU?ENSTVÍ PRO POSUVNÉ DVE?E PO ST?N?

Pro posuvné dve?e po st?n? je k dispozici n?kolik typ? kolejnic a systém?, které je pot?eba navrhovat a individuáln? ?e?it dle mo?ností stavby a designových po?adavk?. Mu?le a madla pro otevírání posuvných dve?í je mo?né designov? sladit s kováním na oto?ných dve?ích a dal?ích prvcích v interiéru