FORTIUS EI 30 – JEDINÝ PROTIPO?ÁRNÍ SYSTÉM DVE?Í SE SKRYTOU ZÁRUBNÍ NA TRHU

lze osadit kartové zámky pro hotelové budovy

Pro jmenovitou vý?ku pr?chodu do 2 600 mm

Univerzální pro sádrokarton i zdivo

Dostupné s akustickým útlumem 33 dB.

STANDARDN? S PO?ÁRNÍM ZÁMKEM

JEDINÉ PROTIPO?ÁRNÍ SKRYTÉ ZÁRUBN? CERTIFIKOVANÉ PRO ?R a SR

protipo?ární dve?e se skrytou zárubní s odolností EI/EW 30 DP3-C

dve?e Dorsis nabízí jako jediný výrobce bezpe?nostní a protipo?ární systém dve?í se skrytou zárubní. Bezpe?nostní dve?e jsou dostupné i s protipo?ární odolností a akustickým útlumem a? 37 dB. Vý?ka pr?chodu m??e být do 2600 mm se zárubní univerzální pro zdivo i SDK p?í?ky, a s otevíráním dve?ního k?ídla dovnit? i ven z chrán?ného prostoru. Bezpe?nostní dve?e mají ?estibodové uzamykání a na pantové stran? je zárube? osazena jistícími trny, které zamezují vysazení k?ídla. Bezpe?nostní i protipo?ární skrytá zárube? je ukotvena pomocí turbo ?roub? p?es kovový p?ílo?ník upevn?ný k rámu zárubn?, spára kolem zárubn? je ut?sn?na PUR p?nou. Protipo?ární dve?e jsou certifikovány pro ?R a SR s po?ární odolností 30 min. V?echny bezpe?nostní úpravy jsou oku skryty a dve?e stále napl?ují svou podstatu – dve?e jako designový dopln?k interiéru.

 1. ZÁMEK A PROTIPLECH

  standard:
  – jednobodový po?ární zámek s ocelovou st?elkou, rozte? 90mm
  – protiplech EA 324
  volitelné:
  – t?íbodový hákový zámek, rozte? 72mm (u vý?ky dve?í nad 2600 mm nutno pou?ít v?dy)
  – elektromech. zámek EL 560, 566, rozte? 72mm
  – panikový zámek BMH 1013, rozte? 72mm
  – kartový zámek Wingcard
  – elektrický otevíra? Effeff 118F

 2. SKRYTÉ 3D PANTY

  standard:
  Anselmi 506 v po?tu min. 4ks ks dle jmenovité vý?ky

 3. SKRYTÝ SAMOZAVÍRA?

  volitelné:
  samozavíra? bez aretace instalovaný do dve?ního k?ídla i zárubn?

 4. ROZPOJITELNÁ KABELOVÁ PR?CHODKA

  volitelné:
  pr?chodka v?dy p?i pou?ití zámku EL 560, 566, sou?ástí pr?chodky je kabelá?

 5. PADACÍ PRÁH

  volitelné:
  výsuvný práh PLANET, v?dy p?i pou?ití dve?í s protihlukovou odolností

 6. DOPL?KY

  volitelné:
  kukátko
  okopový plech
  invalidní madlo

1
2
3
4
5
1

ZÁMEK A PROTIPLECH

2

SKRYTÉ 3D PANTY

3

SKRYTÝ SAMOZAVÍRA?

4

ROZPOJITELNÁ KABELOVÁ PR?CHODKA

5

PADACÍ PRÁH

 • univerzální profil pro zdivo i SDK p?í?ky s otevíráním dovnit? i ven

 • v p?ípad? varianty do SDK p?í?ky je nutná koordinace s po?adavky protipo?ární konstrukce s min.odolností 60 min.
  a pouze s dvojitým oplá?t?ním SDK konstrukce

 • dve?e je mo?no vyrobit v odstínu RAL, dýhované, CPL i HPL laminátu; individuáln? jsou mo?né i barevné
  varianty (jednoho typu materiálu) na vn?j?í/vnit?ní stran? k?ídla

 • lze osadit kartové zámky pro hotelové a administrativní budovy

 • mo?né i v provedení s protihlukovou odolností do Rw 33 dB

 • protipo?ární skrytá zárube? je ukotvena pomocí turbo ?roub? p?es celoobvodovou kotvu, spára kolem
  zárubn? je ut?sn?na protipo?ární PUR p?nou

 • v p?ípad? SDK p?í?ky je nutné ve?keré spáry vytmelit PROMATMELEM

 • v úprav? s panikovým zámkem lze pou?ít dle po?adavku normu EN 179

 • mezirozm?ry ?í?ky 600-900 mm u dve?í a skrytých zárubní bez p?íplatku,
  pro ?í?ky 901-1050 mm dle individuální kalkulace

 • mezirozm?ry vý?ky 1970-2600 mm u dve?í a skrytých zárubní bez p?íplatku

 • dve?e otevírané VEN ze zóny s potenciálním nebezpe?ím vzniku po?áru jsou
  dostupné a? do vý?ky 2900 mm; a to dle individuální kalkulace s prodlou?eným
  termínem dodání

 • u dve?í s otevíráním DOVNIT? je nutné vytvo?it ve ?palet? odsazení 13 mm
  z d?vodu výhradního pou?ití zámku s klasickou (nemagnetickou) st?elkou

P?íslu?enství ke dve?ím a skrytým protipo?árním zárubním FORTIUS EI 30

JEDNOBODOVÝ PO?ÁRNÍ ZÁMEK

– s ocelovou st?elkou i závorou
– univerzální pro pravé i levé dve?e
– pro po?ární dve?e v?dy v provedení FAB
– mo?nost pou?ití vícebodového, kartového i panikového zámku (seznam variant na vy?ádání)

SKRYTÉ PANTY 3D
– mo?nost se?ízení pant? ve 3 osách
– univerzální provedení pro levé i pravé dve?e
– viditelná ?ást pant? a krytky v povrchové úprav? bílá, ?erná nebo matný nikl
– úhel otev?ení k?ídla 180°

PROTIPO?ÁRNÍ DVE?NÍ KOVÁNÍ
– mo?nost jednotného vzhledu s k?ídlem
– originální design klik firem M&T, Griffwerk, Formani
– výb?r z n?kolika druh? povrchové úpravy
– mo?nost ?e?ení bez spodní rozety

Bezpe?nostní kliky jsou podlo?eny certifikátem bezpe?nosti  ve t?íd? 3 a 4

Bezpe?nostní kliky se vyzna?ují vysokou odolností proti mechanickému po?kození

T?SN?NÍ SKRYTÉ ZÁRUBN?
– zvy?uje komfort zvukové a tepelné izolace
– snadná instalace t?sn?ní do drá?ky v zárubni
– dostupné barvy bílá, ?edá, ?erná

VÝSUVNÝ PADACÍ PRÁH DVE?NÍHO K?ÍDLA
– zvy?uje komfort zvukové a tepelné izolace
– rozsah dot?sn?ní spáry pod k?ídlem 7-18mm
– aktivuje se a? v poloze zav?eného k?ídla
– nenaru?uje design k?ídla, integrován ve spodní hran?

SKRYTÝ SAMOZAVÍRA? DVE?NÍHO K?ÍDLA
– komfortní zavírání k?ídla do zárubn?
– pohodlný, tichý chod samozavíra?e
– nenaru?ený design kompletu dve?í a zárubn?

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ROZM?RY DVE?Í
– volba ze ?kály odstín? dle RAL, p?írodních dýh, laminát? CPL i HPL
– mezirozm?ry dve?ních k?ídel bez p?íplatku

POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ROZM?RY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ
– mo?nost ?kály barev dle vzorníku RAL

ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK EL 560

– Pro vnit?ní i venkovní plné dve?e.

– Klika zámku m??e být ovládána výstupním kontaktem ze ?te?ky karet, klávesnice, tla?ítkem, apod.

– D?lený ?ty?hran kliky – mo?nost volitelné funkce vnit?ní a vn?j?í kliky.

– Ur?en pro vstupní, únikové, po?ární i pr?chodové dve?e – volitelná funkce zámku, viz. „Mo?nosti nastavení zámku“.

– Lze pou?ít do po?árn? odolných dve?í – re?im „fail-safe“ – zámek je bez napájení oboustrann? prostupný.

Skrytá zárube? FORTIUS 52 otevíravá dovnit? – ven PLASTERBOARD

Skrytá zárube? FORTIUS 52 otevíravá dovnit? – ven BRICK